strona glowna 1aktualnosci 2informacjerada rodzicowsamorzad uczniowskio szkolerekrutacjagaleriakontakt

Rekrutacja

 

PSM I stopnia kształci w zakresie zajęć edukacyjnych  artystycznych:

 • gra na instrumencie; 
 • zajęcia ogólnomuzyczne: rytmika z kształceniem słuchu, kształcenie słuchu z audycjami muzycznymi;
 • zespoły: rytmiki, tańca, teatralno-muzyczne, wokalne;
 • chór, orkiestra i zespoły kameralne.

Kwalifikacja kandydatów

 • Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie badania przydatności do kształcenia muzycznego.

 • Badanie przydatności kandydatów do nauki w PSM I stopnia  polega na indywidulanym sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na wybranym instrumencie.
 • Badanie przydatności kandydatów przeprowadza KOMISJA REKRUTACYJNO-KWALIFIKACYJNA powołana przez Dyrektora Szkoły.

Badanie przydatności kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły odbędzie się

23 maja 2018 r. w godz. 14.00 – 19.00  w budynku PSM I stopnia w Międzyrzeczu, os. Centrum 10.

Termin składania wniosku o przyjęcie do szkoły: od 1 marca do 20 maja 2018 r.

(do pobrania w zakładce Rekrutacja na stronie www.psmmiedzyrzecz.pl

bądź  w sekretariacie szkoły).

 • Szczegółowe informacje udzielane są w sekretariacie szkoły: tel. 95-741-24-44
 • 10 czerwca 2018 r. ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do                 PSM I st. w Międzyrzeczu.
 • Do 5 sierpnia 2018 r. ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do PSM I st.

Wymagane dokumenty:

 •      wniosek do Dyrektora PSM I st. wg wzoru obowiązującego w szkole

       (do pobrania w sekretariacie szkoły lub drogą internetową);

 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w szkole muzycznej na wybranym instrumencie;
 •      w przypadku dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą co najmniej 5 lat – aktualną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej stwierdzającej jego psychofizyczną dojrzałość  do podjęcia nauki szkolnej.

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Międzyrzeczu jest szkołą artystyczną realizującą program kształcenia muzycznego na poziomie podstawowym w cyklu sześcioletnim dla dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą co najmniej 5 lat oraz nie więcej niż 10 lat i cyklu czteroletnim dla dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat. 

Podstawą przyjęcia kandydata do kształcenia w PSM I st. w Międzyrzeczu jest złożenie w okresie od dnia 1 marca do dnia 30 maja podania wraz ze świadectwem zdrowia, oraz uzyskanie odpowiedniej ilości punktów podczas badania przydatności kandydata do kształcenia w szkole artystycznej.

 

Badanie przydatności kandydatów w PSM I st. w Międzyrzeczu polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych, warunków psycho-fizycznych oraz predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie. Komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna przeprowadza badanie przydatności kandydata do nauki gry na danym instrumencie na podstawie testów sporządzonych przez nauczycieli przedmiotów teoretycznych, opracowanych dla poszczególnych cyklów nauczania.

 

Dziecko, które w wyniku testu uzyskało od 16 do 25 punktów zostaje umieszczone w protokole na liście kandydatów zakwalifikowanych do kształcenia w PSM I st. w Międzyrzeczu. Natomiast dziecko, które w wyniku testu uzyskało od 1 do 15 punktów zostaje umieszczone w protokole na liście kandydatów nie zakwalifikowanych do kształcenia w PSM I st. w Międzyrzeczu.

 

W przypadku większej liczby kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do nauki, niż liczba miejsc wynikająca z organizacji szkoły, pierwszeństwo w przyjęciu na dany instrument mają dzieci, które uzyskały wyższą ilość punktów. Pozostali kandydaci umieszczani są na liście rezerwowej lub na liście przyjętych warunkowo, jeśli zdecydują się na zmianę wybranego przez siebie instrumentu na inny, proponowany przez komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną.

 

Kandydaci z listy rezerwowej mają realną szansę przyjęcia do szkoły, jeżeli we wrześniu pojawią się wolne miejsca spowodowane nagłą rezygnacją uczniów z dalszej nauki. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są codziennie w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1800.

 

 

Regulamin Rekrutacji obowiązujący w PSM Ist. w Międzyrzeczu
   
Podanie o przyjęcie dziecka do PSM Ist. w Międzyrzeczu
 
   

 

 RODO rekrutacja kopia